fbpx Skip to main content

Żywność a środowisko, czyli jak produkcja żywności szkodzi planecie

Sezon owocowo-warzywny zaczyna się rozkręcać, także chciałbym podzielić się kluczowymi wielkościami dot. oddziaływania produkcji żywności na środowisko.
– 26% tych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z produkcji żywności. Produkcja żywności wiąże się z emisjami rzędu 13.7 miliarda ton CO2eq, a pozostałe sektory odpowiadają za 38.7 miliarda ton CO2eq rocznie.
– aż 50% światowych terenów nadających się do zamieszkania jest wykorzystywane w rolnictwie. To ogromna powierzchnia – 51 mln km2 – przeznaczona na uprawy i hodowlę.
– rolnictwo ma znaczny wpływ na pobór wód słodkich – blisko 3/4 słodkiej wody jest pobierane przez rolnictwo, podczas gdy przemysł i gospodarstwa domowe pobierają odpowiednio 19% i 11%. To znaczące zużycie wody podkreśla potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w sektorze rolnym.
– kolejnym aspektem jest eutrofizacja, czyli nadmierne „nawożenie” wód. Aż 78% globalnego zanieczyszczenia oceanów i słodkich wód pochodzi z rolnictwa, podczas gdy pozostałe źródła odpowiadają za 22%. Jest to niezwykle alarmujący wskaźnik, który ma negatywny wpływ na ekosystemy wodne i bioróżnorodność.
– Aż 94% globalnej biomasy ssaków (z wyłączeniem ludzi) to żywy inwentarz, podczas gdy dzikie ssaki stanowią jedynie 6% całkowitej biomasy. W przypadku ptaków, aż 71% biomasy ptaków to drób hodowlany, a dzikie ptaki stanowią zaledwie 29% biomasy.

Statystyki te nie uwzględniają takich aspektów jak chociażby erozja gleby, zanieczyszczenie powietrza, skażenie antybiotykami, zaburzenia w bioróżnorodności owadów (na skutek działania środków ochrony roślin). W aktualnej postaci rolnictwo stanowi naprawdę spore obciążenie dla naszej planety. Z drugiej jednak strony trzymam gorąco kciuki za nurt rolnictwa regeneratywnego oraz permakulturę, które powinny być w stanie wiele z tych negatywnych oddziaływań znacząco ograniczyć.